Brief aan de voorzitter van de RES CleanTech regio met commentaar op de concept-RES

– van Roosmalen.

Geachte heer Van Ooijen,

Gisteravond heb ik de concept-RES voor de CleanTech regio doorgenomen. Ik ben niet naief ben over hoe zaken in de politiek lopen, maar desondanks ben ik diep teleurgesteld.

Want wat is het geval? In juli 2016 heeft het kabinet bij monde van toenmalige minister Dijksma gesteld dat de verhoging vand de inspanning om eind 2020 tot 25% CO2-reductie te komen het resultaat zal hebben van 0.000045 °C temperatuurverlaging (zie Bijlage bij kamerbrief IENM/BSK-201677286). Doorrekening naar 100% CO2-reductie voor Nederland in 2030 levert 0.0006 °C verschil op. Om dit doel te bereiken worden miljarden euros uitgegeven, voor een resultaat dat zo minimaal is, dat het niet eens te meten is.

De concept-RES zet vol in op zonne- en windenergie terwijl dat geen enkele leveringszekerheid oplevert. Dit betekent dat conventionele energiebronnen continu achter de hand gehouden moeten worden om gaten in de hernieuwbare energie op te vangen. Er is geen economisch haalbare techniek beschikbaar voor voldoende energieopslag. Actieve sturing van de energievraag zal een zeer beperkt effect hebben. De RES leidt tot inefficiënties en erger nog, tot gebruik van nog meer biomassa als energiebron.

In dit alles wordt de burger enige invloed van betekenis ontzegd. Dat was zo bij de totstandkoming van de klimaatwet, bij het voeren van de klimaattafels en nu bij de uitwerking van de RES is dit weer evident. Want laten we eerlijk wezen, als 90% van de geënquêteerden op de vraag “Hoe belangrijk vindt u het dat wij in onze regio energieneutraal worden” als antwoord had gegeven “(zeer) onbelangrijk”, was het proces dan gestopt? De RES verwoordt het al: “In de enquête ging het niet over de vraag óf inwoners zonne- en windenergie willen” (p. 10).

Als kers op de taart, heeft de CleanTech RES als ambitie om al in 2030 “energieneutraliteit” te bereiken, een factor drie sneller dan de regering eist. Onderaan de streep zal de burger voor deze kapitaalvernietiging financieel naar de slachtbank geleid gaan worden.

Ik heb maar één vraag: waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig? Dat zo een grote groep mensen kritiekloos ineffectief beleid uitvoert van een overheid die ziende blind is, is in en in triest.

Hoogachtend,

van Roosmalen.