Inspraak Utrecht

Op 30 juni 2020 houdt de gemeente Utrecht een inspraak bijeenkomst over de Utrechtse bijdrage aan de RES U10/U16. We kregen deze tekst van een bezorgde burger:

Wat vind u van het voorstel en het Utrechtse aandeel binnen de RES?

Het voorstel van Utrecht is buitengewoon mager. Het aandeel van de gemeente Utrecht in de RES van de U16 is teleurstellend. De kiezers in Utrecht stemmen overtuigend op partijen die klimaatverandering willen tegengaan. Hierdoor zou meer ambitie verwacht mogen worden. De geplande inzet van Utrecht geeft in het jaar 2100 geen meetbaar effect op klimaatverandering door de mens. Het zou de gemeente sieren dat naakte feit in haar communicatie naar haar inwoners breed uit te meten.

Zelfs zonder rekening te houden met politieke voorkeuren, onder presteert Utrecht ten opzichte van de overige U16 gemeenten. Aangaande de totale op te wekken energie: Utrecht doet 4% minder dan zou moeten als we de opgaaf in KWh omrekenen per hoofd van de bevolking.

In relatie tot de geldelijke middelen die Utrecht heeft ten opzichte van de overige gemeenten kan vastgesteld worden dat Utrecht haar verantwoordelijkheid ontduikt. Gemeente Utrecht zou op basis van gemeentefonds uitkering zo’n 30% meer moeten doen dan de overige U16 gemeenten.

Ziet u alternatieven en zo ja welke?

Een uitstekend en vandaag nog haalbaar alternatief is als de inwoners van Utrecht die hebben gekozen voor terugdringen van anthropocene klimaatverandering de volgende keuzes maken:

 • Hun benzine of dieselauto meteen naar de sloop brengen. 67% van de Utrechtenaren beschikt over 1 of meer auto’s. In totaal meer dan 130.000 auto’s. Dit voorstel geldt ook voor motorfietsen.
 • Geen eten of drinken meer gebruiken dat met een vrachtwagen, trein of schip in de stad terecht is gekomen. Of waarbij een trekker is gebruikt voor het verbouwen ervan. Het gaat om zo’n 130 miljoen kilo per jaar. De akkers die daar nu voor worden ingezet kunnen omgevormd worden tot natuurgebied.
 • Utrechters kunnen afzien van het gebruik van sociale voorzieningen en zorg, welke bekostigd worden uit de economie die draait op fossiele brandstoffen.
 • Utrechters kunnen vandaag afzien van het gebruik van gas om te koken of te douchen.
 • Geen objecten van staal of aluminium meer gebruiken.
 • Praktisch alle huizen in de middeleeuwse binnenstad zijn tijdens de bouw niet van aardgas voorzien, en kunnen dus per vandaag van het net worden afgesloten.

Deze keuzes verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen vandaag nog met meer dan de helft. Het lijkt me dat de Utrechtse kiezer die in overtuiging hiervoor heeft gekozen deze offers met graagte brengt.

Een alternatief dat binnen 6 jaar gerealiseerd kan worden is de aanschaf van een modulaire Zuid-Koreaanse kerncentrale. Tegen de helft van de kosten die nu jaarlijks aan duurzame energie subsidie wordt besteed. Maar dan levert hij 60 jaar lang stabiele energie. Bij goed gekozen vermogen volstaat dat voor de gehele U16.

Mist u overwegingen in het voorstel, en zo ja welke?

De meest in het oog springende lacune in de overwegingen is die van het nutsrendement. Zolang windmolens en zonnepanelen niet CO2 vrij geproduceerd worden, niet stabiel kunnen leveren waardoor de gascentrale niet uit kan, en opslagmiddelen ook niet CO2 vrij kunnen worden geproduceerd, zal de CO2 uitstoot door de mens vertragen, maar niet verdwijnen. Wanneer de CO2 uitstoot blijft toenemen zelfs met windturbines en zonnevelden, is de eventuele klimaatramp wellicht niet in het jaar 2100, maar in het jaar 2200. Dat leidt tot de conclusie dat het huidige voorstel geen effect heeft voor toekomstige generaties, anders dan een hogere schuld door het waardeverlies dat wordt veroorzaakt door de niet-rendabele energievormen.

Gemiste overwegingen zijn verder:

 • De energievormen waar de nadruk op ligt kennen te weinig voordelen en teveel nadelen
 • Dat de komende 500 jaar de zeespiegelstijging niet tot problemen leidt volgens de deltacommisaris.
 • Dat de volgende generaties meer dan 500 jaar de tijd hebben om naar hoger gelegen gebieden te wandelen, waardoor ze geen existentieel gevaar leiden.
 • Dat een verdiepte ligging van de ring noord bij versnelde zeespiegelstijging weggegooid geld is.
 • Er is geen MKBA waarin zichtbaar is welke gevolgen de RES heeft.

Vindt u dat de raad eisen aan het voorstel moet stellen en zo ja welke?

De raad moet eisen dat de inwoners die van fossiele brandstof af willen de inlichtingen krijgen die nodig zijn om dat meteen te doen. De raad moet eisen dat kiezers van partijen die zich aan de klimaatdoelen gecommitteerd hebben hiertoe aangezet kunnen worden met een dwangmiddel zoals kortingen op uitkeringen en verhoging van de OZB.

De geplande inzet van Utrecht geeft in het jaar 2100 geen meetbaar effect op klimaatverandering door de mens. De gemeente moet hierover eerlijk communiceren.

De raad moet eisen dat er een MKBA komt waarin duidelijk is welke kosten inwoners moeten maken, afgezet tegen het vermoedde toekomstig leed over voorspelbare termijn.

Door |2021-01-14T21:41:53+01:0025 juni 2020|U10-U16, Utrecht|0 Reacties

Geef een reactie