Inspreker Amsterdam

Het zal niet zo vaak voorkomen dat in de Amsterdamse gemeenteraad wordt verwezen naar Scherpenzeel. En toch gebeurde het. Amsterdammers zijn bezorgd over hun gezondheid en maakten dat kenbaar in de Amsterdamse gemeenteraad. Zonder al teveel resultaat, maar de inspraaktekst mag er zijn. Doe er uw voordeel mee.

Voorbeeld-tekst voor spreekrecht over het effect van windturbines op gezondheid

Geacht College en raadsleden,

Ik wil het met u hebben over de gezondheidsschade die windturbines gaan berokkenen aan alle burgers, die binnen een straal van 10 x de ashoogte van zo’n turbine zullen wonen. Zullen wonen als u blijft vasthouden aan de huidige wettelijke geluidsnorm.

Het gaat met windturbines als indertijd met asbest en roken:

Ook toen waren er al lang artsen en wetenschappers, die waarschuwden, dat asbest en roken een gevaar zijn voor de gezondheid. Lang werd dit ontkend door belanghebbenden als de tabaksindustrie, asbest- fabrikanten en investeerders, die, met stevig lobbywerk, ook de politiek er van weerhield om maatregelen te nemen.

Dat gebeurt nu ook met het effect van windmolens op mensen.

Ik heb u zaterdag het goed onderbouwde stuk gemaild genaamd

“12 argumenten om de Nederlandse geluidsnorm voor industriële windturbines

aan te scherpen”

Voor iedereen te zien op www.windalarm.org

Op homepagina, rechts in beeld onder kopje ‘Hotlinks’:

14-02 Position Paper: “12 argumenten voor aanscherpen geluidsnorm windturbines”

Ik licht er wat uit:

 • De Nederlandse geluidsnorm behoort tot de slechtste van Europa
 • TNO en RIVM voorzagen in 2008 en 2009 al slaapverstoring en gezondheidseffecten bij de huidige geluidsnorm
 • Maar de politiek wilde dat het RIVM zou uitrekenen bij welke norm het gewenste aantal turbines tussen woningen in gepropt zou kunnen worden
 • Sindsdien is het RIVM niet meer objectief in haar berichtgeving

En verdedigen ze de huidige norm….

Terug naar de basis:

 • De klimaatcrises, stijgende zeespiegel, Parijs: Nederland besloot om in 2050 energieneutraal te zijn
 • Toen het klimaatakkoord werd opgesteld was energie van windmolens op zee duurder dan van wind op land. En er waren ook ecologische belemmeringen en de visserij had er last van.

Op basis dáárvan is TOEN gekozen een aanzienlijk deel energie op land te gaan opwekken:

 • Vervolgens heeft het RIVM dus die norm uitgedokterd
 • En zijn alle RES-regio’s en gemeentes enthousiast aan de slag gegaan.
 • (Naam gemeente), vanuit de beste bedoelingen, koos er voor om eerst een ambitie op te stellen: nl. om ook in 2050 energieneutraal te zijn.

Dat leek op dat moment logisch en noodzakelijk.

Maar:

De tijden zijn veranderd.

 • In de delen van Nederland met veel open ruimte was eind 2020 al 95 % van de beoogde hoeveelheid gerealiseerd of vergund. De subsidieregeling heeft gewerkt!
 • Energie op zee is ondertussen goedkóper geworden dan die op land
 • De ecologische bezwaren op zee zijn weggevallen omdat met radar kan worden waargenomen wanneer er trekvogels aan komen, zodat de turbines dan stilgezet worden
 • turbines zijn zo groot geworden, dat zeevogels er onderdoor vliegen
 • Er liggen zelfs al turbines van 400m op de tekentafel:
  . Op die hoogte is altijd wind, dus minder opvang middels zonnevelden nodig
  . ze komen verder uit elkaar te staan, dus er kan tussen gevist worden
 • en
 • Met al die nú al gerealiseerde opwek op land loopt op dit moment Het Nederlandse electriciteitsnet al vast…

Kortom,

Het streven naar energieneutraliteit voor Nederland als geheel is een goede zaak.
Maar inmiddels is duidelijk geworden dat dat op gemeentelijk niveau of zelfs op provinciaal niveau niet hóeft en ook onverantwoord veel schade aanricht aan mens en natuur.

 • Realiseert u zich alstublieft, dat u, met de kennis van toen, naar eer en geweten goed gehandeld hebt.
 • Maar, met de kennis van nu, is het zaak die ambitie bij te stellen

Een jaar geleden werd informatie over de gezondheidsschade door windturbines nog afgedaan als onzin. U wist toen nog niet wat u nu weet. Er is steeds meer bekend geworden en er is meer (helaas negatieve) ervaring opgedaan.

Bovendien is er meer duidelijkheid gekomen over alternatieven buiten (naam gemeente).

Daarom:

Ik roep u op om, met de kennis van nu,

 u te beroepen op uw zorgplicht t.a.v. de volksgezondheid en op uw voorzorgplicht om te voorkomen dat burgers en milieu worden blootgesteld aan risico’s. Beide staan in onze Grondwet en Europese wetgeving.

 

Ik roep u op om

met de kennis van nu,

de huidige wettelijke geluidsnorm als te ruim te beschouwen en een minimale afstand tot woningen van 10x de ashoogte van turbines in uw Energievisie op te nemen als RANDVOORWAARDE  voor het plaatsen van turbines

 U bent daartoe als gemeente bevoegd!

Tientallen gemeentes zijn u hierin al voorgegaan!

Mocht u dit niet willen, dan verzoek ik u om a.s. donderdag mijn brief van 8 februari te behandelen en de daarin gestelde vragen te beantwoorden.

Voor iedereen te zien via (-Redactie RES in Beeld: Deze link is de moeite waard om te volgen-):

www.scherpenzeel.nl  >> kopje Bestuur >> De gemeenteraad >>vergaderstukken>> 06_01 Mail inwoner Woudenberg inzake Energievisie_Redacted

 • In uw Energievisie (of ‘Programmaplan Energietransitie’ of hoe het stuk in jouw gemeente ook heet) heeft u het over een ‘Omgevings- of Landschapsfonds’. Het geld zou ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Daarmee houdt u de bevolking een lokkertje voor. Onze gezondheid is niet te koop. En de hinder , die we gaan krijgen van die turbines wordt er ook echt niet minder door, al zegt het RIVM van wel.

Dat Fonds is een doekje voor het bloeden. Terwijl u als raad in staat bent om de hele wond te voorkomen!

Als u de huidige wettelijke geluidsnorm blijft toepassen, zult u 30% v.d. omwonenden slaapproblemen bezorgen en in het ongeluk storten.

 • Voor het geval er desondanks toch besloten wordt om turbines te gaan bouwen, eisen wij bij deze een schadevergoeding voor alle gedupeerden.

Schade t.a.v. o.a. waarde van de woning, gezondheid, woongenot, etc.

 • En overigens, wij doen onze stinkende best om hier prachtige natuur in stand te houden. We hebben hier roofvogels, uilen, ijsvogeltjes, noem maar op. En het gaat ons vreselijk aan het hart als die zich straks kapot vliegen in de wieken van die industriële turbines.

Dank u wel.

Door |2021-02-28T17:02:33+01:0028 februari 2021|Amsterdam, Noord-Holland Zuid|0 Reacties

Geef een reactie