Invloed op uw omgeving – makkelijk gemaakt

Moeite met de windturbineplannen bij u in de buurt? Niet weten hoe er wat tegen te doen? De NKPW maakt het makkelijk met standaard brieven., Even downloaden, eigen naam erop, hoppekee inzenden maar!

Hieronder de volledige uitleg, voor de voorbeelden klikt u op de knop:

Aan de leden en belangstellenden van de NKPW

Betreft: NRD – de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de windturbinebepalingen.

Dames, Heren,                                                                                        Datum: 12 februari 2021

Er is iets nieuws gebeurd in Nederland: de Raad van State stelde in een uitspraak van 30 juni 2021 vast dat wettelijke regels met eisen voor windturbines in strijd zijn met EU-recht, in het jargon: „Unierecht”. Deze regels zijn in 2010 vastgesteld zonder de vereiste milieueffect­rapportage, in het jargon: „m.e.r.”.

Er heeft zich ook iets herhaald in Nederland: omdat de Tweede Kamer vroeg: „dat er naar de mening van  het RIVM aanvullend onderzoek nodig is naar de gezondheidseffecten van windmolens”.

Dit onderzoek is eergisteren besproken en hier komt gezondheid als zelfstandig onderzoek niet aan de orde: het zou een onderdeel van geluid zijn, terwijl dat nou juist een eis was uit de Europese planMER regels.

Het woord gezondheid stond zelfs niet in de opdracht van het ministerie van EZK.

Wij vragen u nu om een zienswijze met betrekking tot de NRD in te dienen: dit is nu de enige mogelijkheid om nog enig fatsoen in de energietransitie te krijgen.

Dit zou u uiterlijk op 15 februari, dus uiterlijk dinsdag. moeten doen, want dan sluit de termijn.

De bijlagen geven enkele achtergronden en voorbeelden om te gebruiken en verder is het mogelijk uw eigen idee daarover vorm te geven,

Niets doen resulteert in handhaven van de bestaande eisen door het zo even aangehaalde onderzoek en zo mogelijk nog ruimer voor de windindustrie te maken.

Dus heel graag ook een zienswijze van u (die mag ook kort zijn als er maar gezondheid in staat) want: de overheid wil na de zeperd van de RvS met de voorliggende notitie, de NRD, zo gauw mogelijk opzetten om nieuwe windturbinebepalingen vast leggen.

Daarvoor is nodig dat er:

 1. een NRD komt,
 2. dan de m.e.r.  met eisen voor de gezondheid en de leefomgeving:
 3. geluid
 4. slagschaduw
 5. lichtschittering
 6. externe veiligheid
 7. tenslotte de besluitvorming.

Onze overheid heeft nu een viertal valkuilen, maar probeert die slinks te omzeilen:

 1. De RES, de Regionale Energie Strategie
  Ziedaar de bedoeling van de RESsen: de oorspronkelijke opstelling van 6.000 MW aan windenergie op land is opgevolgd door de opgelegde ‘vrijwillige’ verplichting, RES geheten voor toch nog zoveel mogelijk windparken. Door de ervaren overlast ontstaat steeds meer weerstand en dus keerde de overheid de vraag om: „gij zult mij een aanbod doen voor nieuwe windturbines”.
  En dat is de RES. Maar daar geldt ook m.e.r. plicht.
 2. Participatie van burgers
  Zowel het Verdrag van Aarhus en de SMB richtlijn vereist voorziening van het publiek in informatie en tevens inspraak op een moment dat alle opties nog open liggen.
  Maar dat kost tijd, en dus is:
 3. Rol lokaal bestuur.
  Belangrijk, zo proberen de provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta de defecte besluiten vooral snel te repareren, maar ook hier geldt m.e.r. plicht.
 4. Gevolgen bestaande parken. De staatssecretaris verklaart dat de RvS uitspraak van 30 juni geen gevolgen heeft voor bestaande parken, maar de achterliggende Nevele uitspraak van het HvJ-EU ontkracht dit bij voorbaat.

Ook het Rijk heeft de Unierechtelijk plicht alles te moeten doen om het verzuim van 2010 ongedaan te maken. Overigens is een beroep op de onherroepelijkheid van vergunningen voor bestaande parken geen grond is om aan die rechtsplicht te ontkomen.

Hiervoor is niet de Raad van State verantwoordelijk, maar uitsluitend de Rijksoverheid, die in 2010 het Unierecht aan haar laars dacht te lappen door regels en normen vast te stellen voor windturbines op een manier, die flagrant in strijd was met dat Unierecht.

Samengevat:

Deze notitie, de NRD mist juist die aspecten die het Unierecht vraagt.

Daarbij: deze NRD is de eerste planMER voor een wettelijke regeling.

Voorts garandeert de huidige opzet niet dat een objectief en onafhankelijk resultaat ter tafel komt, maar wil juist de beleidsdoelen ondersteunen.

Op deze manier is de wetenschappelijke kwaliteit van het te verwachten resultaat niet geborgd en voor een sturend beleid is dat niet voldoende.

Ten slotte:

Een m.e.r. en een MER gebaseerd op deze NRD voldoen niet aan die eisen, komen zelfs niet in de buurt van wat redelijkerwijs gevraagd mag worden.

Nog kort geleden nam onze voorzitter deel aan een ronde-tafel-conferentie met onder andere Silvio Erkens (VVD) en Renske Leijten (SP), zie  https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/27261

Voor het indienen van een zienswijze kunt u gebruik maken, van:

https://www.platformparticipatie.nl/windturbinebepalingen/default.aspx

Bovendien vragen wij nogmaals aandacht voor de klachtenregistratie op de site van NLVOW, https://nlvow.nl/form/klachtenregistratie.

Gelet op de gemak waarmee de overheid klachten over ernstige hinder tot nog toe terzijde legt en legde, is ook dit hard nodig. De klachten die wij tot nog toe zagen, zijn een weerslag van het trieste beleid tot nu toe.

Met vriendelijke groet,

Wouter Vogelesang, secretaris

Met vriendelijke groet,

Wouter Vogelesang

Secretaris NKPW

ation_speed=”0.3″ animation_offset=””]Inspraak[/fusion_button]

Door |2022-02-12T17:27:26+01:0012 februari 2022|Nieuws|0 Reacties

Geef een reactie