Kost wat, maar dan heb je ook niks

Ingenieur Huub van Roosmalen schreef onderstaande brief aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Hij zette ons in de cc, en wij publiceren hem graag. Wat hij schrijft is niet alleen voor Apeldoorn interessant, maar voor iedereen. Doe er uw voordeel mee.

Gemeenteraad van Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Betreft: concept RES

Apeldoorn, 2 juli 2020.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Onlangs heb ik de concept Regionale Energiestrategie (RES) van maart 2020 gelezen voor de Cleantech Regio, waar Apeldoorn deel van uitmaakt. Mijn conclusie is dat hier een heilloze weg ingeslagen wordt. Er zijn namelijk grote ongerijmdheden in de totstandkoming van de RES en de inhoud ervan.

Ik constateer de volgende zaken (niet limitatief):

 1. De RES beantwoordt geheel niet aan het doel waarvoor zij geschreven is
  Het doel van de RES is uiteindelijk om middels beperking van CO2 uitstoot stijging van de wereldtemperatuur tegen te gaan. In juli 2016 heeft het kabinet bij monde van minister Dijksma gezegd dat het resultaat van het klimaatbeleid zodanig klein is dat deze niet te meten zal zijn (bijlage bij kamerbrief IENM/BSK-201677286).

  Laat dit even goed tot u doordringen: de overheid geeft met de RES vorm aan een beleid waar ze al vier jaar geleden aantoonbaar wist dat deze geen enkel praktisch effect zal hebben. 

 2. De burger heeft geen enkele invloed van betekenis op het gevoerde beleid
  In de totstandkoming van de klimaatwet, de klimaattafels en het klimaatakkoord die daarop volgden, en in de vormgeving van de RES, heeft de burger geen enkele invloed van betekenis gehad. Tekenend is dat in de lijst van 30 stakeholders op pag. 45 van de concept RES, de burger niet eens genoemd wordt.
  Ook tekenend is het citaat op pag. 10 over de de enquête die gehouden is: “In de enquête ging het niet over de vraag óf inwoners zonne- en windenergie willen”. En nee, anders dan de tekst zegt, is die vraag is niet beantwoord uit de opgaven van het klimaatakkoord omdat de burgers daar geen partij in waren. Ondertussen mogen de burgers wel dit beleid financieren. 
 3. De financiële paragraaf ontbreekt volledig
  In de concept RES wordt slechts zijdelings een onderdeel van de kosten benoemd, namelijk een stukje verzwaring van het elektriciteitsnet. Voor de rest ontbreekt de analyse van de kosten (en de baten!) volledig. Het is letterlijk alsof geld geen rol speelt in de RES. 
 4. Zonne- en windenergie kunnen onmogelijk bestaande thermische energie vervangen
  In de media is hier al genoeg op gewezen: juist in die omstandigheden dat er geen wind en zon voorhanden is, is er vaak behoefte aan meer energie. Ik heb hier de voorzitter van de Cleantech Regio op aangesproken en als antwoord kreeg ik:

  “In de uitwerking van de klimaatdoelen in de RES wordt uitgegaan van technieken voor duurzame energie die nu beschikbaar zijn. Dit vanuit de gedachte dat we niet kunnen wachten tot er betere technieken beschikbaar zijn.”

  Waarom nu geld uitgeven aan technieken die nooit zullen kunnen voldoen? Dit slaat nergens op.

Uit het bovenstaande is het evident dat dit beleid ondoelmatig, ondemocratisch en letterlijk budgettair onverantwoord is. Het enige waarover meegepraat mag worden is of we windmolens of zonneparken zouden willen. En zelfs die afweging kan niet gemaakt worden, want niemand vertelt hoeveel welk alternatief kost.

Dit nog los van de investeringen die huiseigenaren zullen moeten doen wanneer zij gedwongen worden van het gas af te gaan. Tienduizenden euros kosten per woning zullen geen uitzondering zijn. 72% van de panden in Apeldoorn is voor 1990 gebouwd en het merendeel van de huiseigenaren zal hiermee te maken krijgen.

Als kers op de taart heeft de RES de ambitie de regio al in 2030 i.p.v. in 2050 CO2 neutraal te maken, een factor drie sneller dan nodig wordt geacht. Vanwaar deze haast? Dit betekent ook dat de kosten drie keer zo snel opgehoest moeten worden. Het lijkt wel of de beleidsmakers zo snel mogelijk het publiek voor een voldongen feit willen stellen zodat bijsturen bemoeilijkt wordt. Dit is een patroon dat telkens terugkeert in dit dossier.

Als gemeenteraad roep ik u op tegen dit beleid in het geweer te komen en de concept RES af te keuren.

Mocht u desondanks in goed geweten toch uw goedkeuring aan de RES willen verlenen, dan zult u elk van de bovenstaande vier constateringen voor uzelf moeten kunnen weerleggen.

Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan ben ik bereid deze te geven, zowel individueel als plenair. Ik wens u veel wijsheid toe in de behandeling van deze kwestie.

Hoogachtend,

Ir. H. Van Roosmalen.

cc:

 • Voorzitter van de Cleantech Regio
 • Vereniging Eigen Huis
 • Consumentenbond
 • Website resinbeeld.nl
Door |2020-10-04T18:09:54+02:006 juli 2020|Apeldoorn, Nieuws, Stedendriehoek-cleantech|0 Reacties

Geef een reactie